Register till Widmarks notbok

 

Sid-nr pdf-nr Titel Tonart Anm
1a 5 Polska B Fragment, 8 sista takterna.
1b 5 Wals C/G
1c 5 Iris Polka C/F
1d,2 5,6 Polka A/D
2a 6 Hemlängtans Wals A/D
2b 6 Mazurka G/C
3a 7 Mazurka D/G
3b 7 Angela. Wals G/D/C
3c 7 Pollonisse C
4a 8 Fransaise, No 1-5
5a 9 Wals F/C
5b 9 Wals F/B
5c 9 Wals F/C
5d,6 9,10 Wals F
6a 10 Qvadrille B/F
6b 10 Qvadrille B/F
6c 10 Wals B/F
7a 11 Polka A/D
7b 11 Qvadrille A/D
7c 11 Wals A/D
8a 12 Wals A
8b 12 Qvadrille A/D
8c 12 Galoppade A/D
9a 13 Promenad Pollonisse C/F
9b 13 Juvilin Wals A/D
9c 13 Djupt i Hafvet på demante hälle Em?
10a 14 Fransaise, No 1-5
11a,12 15,16 Fransaise, No 1-5
12a,13 16,17 Fransaise, No 1-5
13a,14,15 17-19 Fransaise, No 1-5, Med nya turer
15a,16 19,20 Fransaise, No 1-5
16a 20 Gallopp G/C
17a 21 Polonisse C
17b 21 Marçh D/G
17c 21 Marçh G
17d 21 Polka D
18a 22 Franses, No 1-2
18b 22 Qvadrille D
18c 22 Hambo-Polkett A
18d 22 Polloneise G
19a 23 Polka A/D
19b 23 Polka G/C
20a 24 Polska D
20b 24 Polska D
20c 24 March D
21a 25 Polloneise A
21b 25 Hambo-Polkett D/G
21c,22 25,26 Hambo-Polkett D/G
22a 26 Polska D
22b 26 Polska A/E
22c 26 Sekunda Wals A A Sekunderingsexempel
23a 27 Hambo-Polka G
23b 27 Qvadrille G
23c,24 27,28 Mazurka G
24a 28 Wals G/D
24b 28 Wals G/D
24c,25 28,29 Qvadrille D
25a 29 Wals A
25b 29 Wals G/D
25c 29 Polka G/D
26a 30 Qvadrille D/A
26b 30 Galloppad G
26c 30 Qvadrille D/A
27a 31 Polloneisse D/A
27b 31 Wals A
27c 31 Marsçh D
28a 32 Polkett af CA Lindblom D
28b 32 Pollonisse Gubben o Gumman F
28c 32 Marsch D
28d 32 Marsch D
29a 33 Polka, Polquette G/C/F
29b 33 Ole Bulls Polska D
29c 33 Hambopolka A
29d,30 33,34 Reuällen. Lindkjöpings Tapto G/D
30a 34 Marsçh G
30b 34 Anglaise B/F
30c 34 Anglaise D/G
30d 34 Hambo-Polka A
31a 35 Pollonisse C
31b 35 Pollonisse D
31c 35 Pollonisse A aeae-stämning
31d,32 35,36 Dal Polska A aeae-stämning
32a 36 Marçh G/D/C
32b 36 Wals. Gustaf Andersson Spetiby A
33a 37 Pollonisse D
33b 37 Pollonisse D “‘Fermens polska”
33c 37 Gökpolska G
33d 37 Hambopolkett G/D
33e,34 37,38 Hambopolkett af Höökenberg D
34a 38 Hambo-Polka G/D
34b 38 Hambo-Polkett A
34c 38 Polka G
35a 39 Wals D
35b 39 Polka G/D
35c 39 Qvadrille G/D
36a 40 Qvadrille G/D
36b 40 Wals G/D
36c,37 40,41 Wals G/D
37a 41 Qvadrille G/D
37b 41 Wals G/D
37c,38 41,42 Wals G
38a 42 Qvadrille G/D
38b 42 Wals A
39a 43 Wals D/G
39b 43 Wals af Lindblom D
39c 43 Wals G
39d 43 Wals D
39e 43 Hamburska C
40a 44 Wals C
40b 44 Polloneise D
40c 44 Polloneise G/D
41a 45 Wals. Invitation till dans G/D
41b 45 Hans Görgel Polka G/C
42a 46 Wals. Robert af Normandie G/D
42b 46 Gesvint Galopp G
42c,43 46,47 Wals. La Baijadier A/D
43a 47 Sophia Wals G
44a 48 St Petersburg Mazurka G/C
44b 48 Wals ur Op Serenus D/G
45a 49 Wals af H.K.H. Prins Gustaf D/G
45b 49 Galopp Le Carnevall D
46a 50 Galopp G
46b,47 50,51 Polonoise af Dupy D/G
47a,48 51,52 Mammas Gosses Wals A/D
48a 52 Wals. Aurora af Labityky G/D
49a 53 Jernbane-Galopp af Gangels A
49b,50 53,54 Champagne Galopp. Lumby D/G
50a 54 Wermlands National Melodi G Ack Värmeland…
50b,51 54,55 Thema (das Almaliede) G
51a 55 Stormgalopp. Stormmarsch. Galopp af Bilse G/C
52a 56 Wals. Vore jag blomma!!! D/G
52b 56 Wals G
53a 57 Polkett   G
53b 57 Hambo-Polkett G
53c,54 57,58 Upsala Galopp C/F
54a 58 Mazurka G
54b 58 Elf Wals A/D
55a,56 59,60 Qvadrille No 1-3 G/C
57a 61 Wårblomman F/C
57b,58 61,62 När jag blef sjutton år G
58a,59 62,63 Prima Wista Polka D/A/G
59a 63 Marçh från Nyköping F
60a 64 Aus Schöner Zeit. Wals G/D
61a 65 Vals af Fahlström G
61b 65 Tour till Fransaise i inneliggande blad C/A
61c 65 Polloneise G Klang min vackra bjällra
61d,62 65,66 Polloneise D
62a,63 66,67 Tonsagor Vals. Gungl G/C
63a 67 Trinskspruck(?) Polka. Fahrbock G/C
64a,65 68,69 Lifvets Poesi. Wals. Faust G/D/C
65a 69 Spinn Polka. Zikoff D/G
66a 70 Liten och nett. Polka G
66b 70 Theater och Konsertminnen. Francaise. G/D
67a 71 Rocher Rexs(?) Reel D
67b 71 Poddy o Rofferty Jig B
67c 71 Kinloch af — jig D
67d 71 Jack Tomson Hornpipe D
67e 71 Lady Walpoles Reel B
68a 72 Rustie Reel D
68b 72 Moneyplunk(?) A
68c 72 Tempest G
68d 72 Delavare Hornpipe G
69a 73 Lamp-lighters Hornpipe A
69b 73 Hull´s Wictory Hornpipe F
69c 73 Miss Johnson´s Reel G
69d 73 Land of Sveet Erin D
70a 74 Speed the Plough A
70b 74 Dick Sand´s Clog Dance A
70c 74 Cuckoo Solo A